Tôn Chỉ Trang Web

Tôn chỉ trang web

  • Trang web kinhthanhchomoinguoi.org của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ nhằm mục đích phổ biến và học hỏi Kinh Thánh. Vì thế, trang web mang tính học thuật. Nội dung trang web là các bản dịch Kinh Thánh, những bài tìm hiểu, trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến Kinh Thánh. Đây là lãnh vực rộng lớn, chúng tôi ý thức giới hạn của mình và chỉ mong góp phần khiên tốn vào việc học hỏi Kinh Thánh.
  • Khi giới hạn trong lãnh vực KINH THÁNH, nhất là DỊCH và CHÚ GIẢI BẢN VĂN, chúng tôi mong muốn được tham gia và hỗ trợ của mọi người, đồng thời chúng tôi hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp trong tinh thần xây dựng, để cùng giúp nhau đem Lời Chúa đến với mọi người.
  • Vì nhằm mục đích học hỏi Kinh Thánh, mọi người có thể trình bày nhận định riêng về những tài liệu trong trang web dựa trên kho tàng kiến thức Kinh Thánh được tích luỹ qua nhiều thế hệ nghiên cứu và chú giải Kinh Thánh.
  • Khi trao đổi và giải đáp thắc mắc, chúng tôi không có thẩm quyền đưa ra nhận xét về con người và tư cách của tác giả bài viết. Đối tượng các nhận định, tranh luận và góp ý là bản văn và những cách hiểu bản văn. Sự phân biệt này giúp chúng ta trao đổi và tranh luận trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng bản văn Kinh Thánh. Trao đổi trong tinh thần này giúp soi sáng cho lập trường của nhau, và giúp nhau nhận ra sự phong phú, dạng trong cách hiểu bản văn Kinh Thánh.
  • Có nhiều cách đọc Kinh Thánh nhưng cùng quy về một mục đích: Kinh Thánh "mời gọi tin", "nuôi dưỡng lòng tin" và "làm cho đức tin thêm vững mạnh". Kết luận Tin Mừng Gio-an nói rõ: "Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa; và để nhờ tin mà anh em có sự sống nhờ danh Người" (Ga 20,30-31).
 
 
 

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email