Bản dịch Kinh Thánh

Bản dịch Kinh Thánh

© Copyrighted Works. All rights reserved.

 

Viết tắt sách KT |  | Các từ viết tắt |  | Chuyển tự Híp-ri |  | Chuyển tự Hy-lạp |  | Đo lường, tiền tệ Híp-ri |  | Đo lường, tiền tệ Hy-lạp và Rô-ma |

 

Hiện nay bản dịch KPA đã đưa lên website, trong tương lai chúng tôi sẽ đưa lên bản dịch KPB.

- KPA, viết tắt cụm từ "Bản dịch Kinh (K) Thánh của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng (P) Vụ, bản dịch A". Bản dịch KPA đã xuất bản trọn bộ năm bản văn và chú thích vắn tắt kể từ năm 1999. Bản in đầy đủ Kinh Thánh trọn bộ lần đầu tiên của bản dịch KPA: KINH THÁNH ấn bản 2011 (xem mục giới thiệu sách).

- KPB, viết tắt cụm từ "Bản dịch Kinh (K) Thánh của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng (P) Vụ, bản dịch B". Bản dịch KPB, chủ trương dịch sát bản văn Híp-ri và Hy-lạp, đã xuất bản Sách Tân Ước (năm 2008), Sách Ngũ Thư (năm 2010), Các Sách Lịch Sử (năm 2013).

Bản dịch Online có thể được chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật khi cần thiết. KPA, KPB Online gồm các phần:

(1) Dẫn nhận tổng quát vào Cựu Ước và Tân Ước.

(2) Dẫn nhập vào từng sách.

(3) Bản văn Kinh Thánh.

(4) Các chú thích trong bản dịch.

(5) Các bảng phụ lục về từ viết tắt, chuyển tự Híp-ri và Hy-lạp, hệ thống đo lường và tiền tệ Híp-ri, Hy-lạp và La-tinh.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email