Giới thiệu Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ1. Hình thành và quá trình hoạt động của nhóm qua hai giai đoạn:
Chặng 1: 1971 - 1996. Chặng 2: 1997 - 2011.