Thắc mắc Kinh Thánh

 • SẼ CÓ HAI BẢN DỊCH KINH THÁNH SONG HÀNH  
  Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 31/08/2015
  Hy vọng nếu Chúa để sống đến năm 2021, khi tròn 50 tuổi, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ sẽ có hai bản dịch Kinh Thánh song hành

 • Rm 13,11: “Tin” hay “tin đạo” ?  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
  Trong bản văn Hy-lạp, ở Rm 13,11 chỉ có động từ “πιστεύω” (tin) chứ không có từ “đạo”.

 • Tv 143,11: “Danh dự của Ngài” hay “Danh của Ngài” ?  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
  Tiếng Híp-ri שֵׁם (šëm) có nghĩa là “danh” (name), “danh tiếng” (reputation) hay “tiếng tăm” (renown).

 • Có nhiều bộ tự điển và sách chú giải Kinh Thánh bằng tiếng Anh có giá trị có thể dùng để học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh. Tự Điển (Dictionary) và Sách Chú Giải (Commentary) có thể chia làm hai loại.

 • Thể văn MIDRASH của sách KINH THÁNH là thể văn gì?  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 03/03/2012
  Thuật ngữ MIDRASH là tiếng Híp-ri có nghĩa là “xem xét” (examiner), “giải thích” (expliquer). Thể văn midrash là loại văn chương chú giải (exégèse) các sách Kinh Thánh của các thầy Ráp-bi (các thầy dạy trong Do Thái giáo).

 • Vấn đề từ ngữ : Kinh Thánh hay Thánh Kinh ?  
  An-be-tô Trần Phúc Nhân - Ngày 27/10/2011
  Để chỉ các Sách Thánh của Ki-tô giáo, chúng ta thấy người ta dùng hai từ ngữ : Khi thì Thánh Kinh khi thì Kinh Thánh. Chúng ta tìm hiểu lý do của sự khác biệt này.

 • Vấn đề từ ngữ : MẶC KHẢI hay MẠC KHẢI ?  
  Nt. Ma-ri A-mê-li Nguyễn thị Sang, CND - Ngày 14/09/2011
  Từ nhiều năm qua, người công giáo Việt Nam thắc mắc : phải dùng mạc khải hay là mặc khải, vì các sách đạo của chúng ta dùng các từ này chưa nhất quán. Nhiều sách dùng mạc khải, trong khi những sách khác lại dùng mặc khải...

 • Vấn đề từ ngữ : HỢP hay HIỆP ?  
  Nt. Ma-ri A-mê-li Nguyễn thị Sang, CND - Ngày 14/09/2011
  Hội Thánh công giáo có tín điều “một Hội Thánh duy nhất”, tổ chức “tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất”. Nói về Thiên Chúa Ba Ngôi cũng vậy, câu kết các lời nguyện thì nói Chúa Con “hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần...” Một số người hỏi, trong cả hai trường hợp, có nên dùng từ hợp nhất thay vì hiệp nhất không ? Hai chữ hiệp với hợp khác nhau ở chỗ nào ?

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email